دیدگاه تفسیری آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ سیاق و نمودشناسی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج.

چکیده

جستار حاضر، دربارۀ یکی از مباحث تفسیری و علوم قرآنی و قرینه‌های درون‌متنی به نام «سیاق»  است، پیشینۀ کاربرد سیاق در تفاسیر، به ابتدای قرن دوم (ه. ق) برمی‌گردد. این مقاله در پی بررسی نقش سیاق درکشف مدلول‌های آیات، چیستی و جایگاه آن، گونه‌ها، چرایی و گستره‌شناسی سیاق، براساس دیدگاه‌های علامه‌جوادی آملی است و نمودهایی را از کاربرد آن درتفاسیر، به‌ویژه تفسیر تسنیم نشان می‌دهد. فزونی کاربرد سیاق در تفسیر تسنیم، نشان از کوشش نویسنده آن در بهره بردن از این قاعده برای کشف مفاهیم آیات است. به‌نظرحضرت استاد، در تعارض سیاق با سباق، سباق مقدم، و در تعارض آن با حدیث مأثور، سیاق مقدم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ayatollah JavadiAmoli on the role of context in interpretation and its appearance in his own interpretations

نویسنده [English]

  • Hoseyn Shafiʿi
چکیده [English]

The present essay is about siyāq, the intertextual evidences or context in interpretation and Qurʾānic sciences. This concept has its roots in the interpretations belonged to the second century A.H. This essay pursues to show the role of siyāq in discovering the meanings of Qurʾānic verses, its nature and position in interpretation, and its types and justification according to the views of Ayatollah JavadiAmoli. In doing so, some instances of its application will be shown in interpretations, especially in Ayatollah Javadi’sTasnim Interpretation. The abundance of using siyāq in Tasnim Interpretation reveals the enthusiasm of the author to apply this rule for discovering the meaning of Qurʾānic verses. According to Ayatollah Javadi, in the conflicts between siyāq and sebāq the priority must be given to sebāq, and in the conflicts between siyāq and Hadith it must be given to siyāq.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Siyāq
  • sebāq
  • intertextual evidences