تماس با ما

نشانی: قم، بلوار عماریاسر، خ قدوسی، بنیاد بین‌‌‌‌‌المللی علوم وحیانی إسراء، پژوهشگاه معارج، طبقه 3، اداره نشریات.

تلفن: 37189231 ـ 025ـ  صندوق پستی: ‌‌‌1351 ـ 37195 ـ     پست الکترونیکی: isratasnim@chmail.ir


CAPTCHA Image