اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مرتضی واعظ جوادی

استادیار پژوهشگاه معارج

israhikmatyahoo.com

سردبیر

سید محسن میری

دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

smmiriicasgmail.com

جانشین سردبیر

هادی یساقی

دانش آموخته خارج حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم

yasaqichmail.ir