نزول دفعی قرآن: دیدگاه علامه‌طباطبایی، اشکالات آیت‌الله معرفت، پاسخ های آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه معارج

چکیده

نزول دفعی قرآن جزء مباحثی است که قرآن‌پژوهان از دیرباز به آن توجه کرده‌اند و در هر دوره‌ای، موافقان و مخالفانی داشته و دارد. علامه‌طباطبایی، یکی از طرفداران نزول دفعی قرآن، تلاش کرده است با تفسیر قرآن‌به‌قرآن این نظریه را تبیین کند؛ اما آیت‌الله معرفت این دیدگاه را نقد کرده است؛ ازاین‌رو، تلاش کرده‌ایم با تبیین آیت‌الله جوادی آملی از دیدگاه علامه، این نقدها را واکاوی کنیم. این نوشتار کوشیده است با شیوۀ اسنادی ـ تحلیلی، دیدگاه این‌سه اندیشمند را بررسی کند. براساس اندیشۀ نزول تجلی‌گونۀ قرآن، می‌توان به‌گونه‌ای از نزول دفعی قرآن برداشت کرد که به نقدها پاسخ داد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immediate Revelation of the Qurʾān:AllamehTabatabaʾi, Ayatollah JavadiAmoli, and Ayatollah Maʿrefat

چکیده [English]

TheImmediate Revelation of the Qurʾān is an age-old discussion among the Qurʾān scholars, and in different periods it has both proponents and opponents. AllamehTabatabaʾi, one of the proponents of the immediate revelation of the Qurʾān, attempted to explain this theory by his Qurʾān-by-Qurʾān interpretation. But, Ayatollah Maʿrefat has criticized this view. Here, we try to analyze these criticisms by Ayatollah JavadiAmoli’s explanation of AllamehTabatabaʾi’s view. In this essay, the views of these three thinkers will be investigated with an analytic-documentary method. According to the manifestation-like revelation of the Qurʾān, the immediate revelation of Qurʾān could be understood in a way that these criticisms be answered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qurʾān
  • Immediate Revelation
  • manifestation of Qurʾān