نویسنده = علی مدبر (اسلامی)
مدرسه تفسیری علامه جوادی آملی

دوره 3، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 5-33

علی مدبر (اسلامی)