نویسنده = محمد خامه گر
تعداد مقالات: 3
1. اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-61

محمد خامه گر


2. کشف استدلالی ترتیب نزول سوره فتح با روش روایی- اجتهادی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 33-56

محمد خامه گر


شماره‌های پیشین نشریه