علوم قرآن و تفسیر معارج (MAARIJ) - اهداف و چشم انداز