علوم قرآن و تفسیر معارج (MAARIJ) - فرایند پذیرش مقالات