نمایه نویسندگان

آ

 • آقائی اقدم، سعیده اعجاز علمی قرآن در اندیشه آیت الله جوادی آملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-134]

ا

 • اخباری، حسن جایگاه علم اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 85-118]
 • اورکی، غلامحسن بررسی تطبیقی عناصر انسجام متنی در سورة مبارکه الناس و ترجمه فارسی آن بر پایه نظریة انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]

ب

 • برزگر، محمد بازشناسی جایگاه سنت در مکتب تفسیری قرآن‌به‌قرآن براساس تفاوت دو مرحلة تدبر و تبیین (تفسیر) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 111-129]
 • بنی عصار، امیر تطبیق گونه های معناشناختی روایات تفسیری بر تفسیر آیت الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 85-120]

پ

 • پارسانیا، حمید نسبت مفهوم عقل در قرآن و روایات با عقل در فرهنگ و تاریخ اسلام [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 83-112]

ج

 • جمالی، احمد موطن اخذ میثاق ربوبیت از دیدگاه علامه جوادی آملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 51-66]
 • جمالی، احمد بررسی و نقد دیدگاه بشری بودن قرآن کریم و ابدی نبودن احکام آن [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 119-148]
 • جوادی آملی، آیت الله نزول وحی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 5-18]
 • جوادی آملی، آیت الله بررسی فطرت در قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 5-20]
 • جوزی، زهرا نظریۀ مطابقت کتاب تکوین و تدوین در دیدگاه علامه جوادی آملی (مبتنی بر تحلیل فلسفی ـ تفسیری اوصاف قرآن در قرآن) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-135]

ح

 • حمیدی، شیما تحلیل شناختی مفهوم «آیه» در تفسیر تسنیم (با بررسی موردی پدیده‌های طبیعی) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 63-85]

خ

 • خامه گر، محمد رویکردی نوین در ترجمه بسمله با تحلیل ساختارهای زبانی آن از دیدگاه آیت ‏الله جوادی آملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 19-50]
 • خامه گر، محمد کشف استدلالی ترتیب نزول سوره فتح با روش روایی- اجتهادی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 33-56]
 • خامه گر، محمد اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 33-61]
 • خلیلی، مصطفی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ نهاد انسان در قرآن (تفسیر آیة فطرت) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 21-40]

د

 • داوری، احد اعجاز علمی قرآن در اندیشه آیت الله جوادی آملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-134]
 • دولت، محمد علی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ رابطة تکوینی انسان و قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 41-62]

ر

 • رزقی شهرودی، روح الله نزول دفعی قرآن: دیدگاه علامه‌طباطبایی، اشکالات آیت‌الله معرفت، پاسخ های آیت‌الله جوادی آملی [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 79-93]
 • رضانیا شیرازی، حمید قرآن و نظریه تکامل (فرگشت)؛ ارزیابی نظریه پروفسور جیمز کلارک بر پایه دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]
 • روحی برندق، کاوس بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد با تأکید ‌بر اندیشه‌های عبده، علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-80]
 • روحی برندق، کاووس مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی‌آملی درباره نزول دفعی قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 63-78]

ش

 • شاکرنژاد، احمد ظرفیت نظریه‌ استعاره‌های مفهومی برای استخراج الگوهای قرآنی در تبیین «زیست معنوی» [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 99-128]
 • شجریان، مهدی اصول روش تفسیری آیت الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 59-84]
 • شفیعی، حسین دیدگاه تفسیری آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ سیاق و نمودشناسی آن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 94-110]
 • شفیعی، حمیده اعجاز علمی قرآن در اندیشه آیت الله جوادی آملی [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-134]

ص

 • صادقی، محمدرضا قرآن و نظریه تکامل (فرگشت)؛ ارزیابی نظریه پروفسور جیمز کلارک بر پایه دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]

ف

 • فرجی، ابراهیم بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ مفهوم امت واحد با تأکید ‌بر اندیشه‌های عبده، علامه‌طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 57-80]
 • فریادرس، خدیجه مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی‌آملی درباره نزول دفعی قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 63-78]
 • فریادرس، محسن مقایسه دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی‌آملی درباره نزول دفعی قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 63-78]
 • فریدی خورشیدی، منا جایگاه تحلیل معناشناختی وحی در تفسیر تسنیم ( با تأکید بر رویکرد شناختی) [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 155-170]

ق

 • قائمی نیا، علیرضا معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 5-32]

م

 • محمدهاشمی، حسین نگاه تفسیری آیت الله جوادی به مراتب محبّت الهی در عالم هستی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 35-57]
 • محمدی آشنانی، علی دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ رابطة تکوینی انسان و قرآن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 41-62]
 • مدبر (اسلامی)، علی نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 5-32]
 • مدبر (اسلامی)، علی مدرسه تفسیری علامه جوادی آملی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 5-33]
 • مستقیمی، مهدیه السادات نظریۀ مطابقت کتاب تکوین و تدوین در دیدگاه علامه جوادی آملی (مبتنی بر تحلیل فلسفی ـ تفسیری اوصاف قرآن در قرآن) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 113-135]
 • موفق، علیرضا نگاه تفسیری آیت الله جوادی به مراتب محبّت الهی در عالم هستی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 35-57]
 • میری، محسن قرآن کریم به‏ مثابه منبع تفسیر [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 67-82]
 • میری، محسن برهان محبت : نگاهی دیگر به احتجاج ابراهیم علیه السلام بر توحید ربوبی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]

ن

 • نیلی پور، مریم بررسی تطبیقی نظریه روح معنا در دیدگاه علامه‌جوادی آملی با انگاره‌های زبان‌شناسی شناختی [دوره 2، شماره 2، 1396، صفحه 121-154]

و

 • واعظی، محمود بازشناسی جایگاه سنت در مکتب تفسیری قرآن‌به‌قرآن براساس تفاوت دو مرحلة تدبر و تبیین (تفسیر) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 111-129]
 • ویسی، الخاص بررسی تطبیقی عناصر انسجام متنی در سورة مبارکه الناس و ترجمه فارسی آن بر پایه نظریة انسجام متن هالیدی و حسن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 129-140]