نویسنده = ���������� �������������� ������
دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی دربارۀ رابطة تکوینی انسان و قرآن

دوره 1، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 41-62

محمد علی دولت؛ علی محمدی آشنانی