نویسنده = ���������� �������� ������������
معنا و شناخت در قرآن با نگاهی به تفسیر تسنیم

دوره 2، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 5-32

علیرضا قائمی نیا