بررسی تطبیقی عناصر انسجام متنی در سورة مبارکه الناس و ترجمه فارسی آن بر پایه نظریة انسجام متن هالیدی و حسن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی همگانی ، واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران

2 استادیار گروه زبان شناسی، دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

ساختار متن ﻗﺮآن کریم به گونه ای است که از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ پزوهشگران در هر عصری بوده است.امروزه نیز این موضوع در مطالعات میان رشته ای به ویژه در حوزه دین و معارف قرآنی ، جایگاهی خاصی پیدا کرده است. هدف این پزوهش مختصر تحلیل مقایسه ای عناصر انسجام متنی در سورة مبارکة الناس و ترجمه فارسی آن بر پایه مبانی نظریه ی انسجام متن هلیدی و حسن و در چارچوب رویکرد زبان شناسی متن است.بدین منظور در راستای نیل به هدف مقاله ، عناصر اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻦ سورة ناس در مقایسه با ترجمة فارسی آن از مهدی الهی قمشه ای بر اﺳﺎس مبانی چارچوب نظری پژوهش ، ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و آﻣﺎری ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار می گیرد .داده های پژوهش از قرآن کریم و منابع تفسیری معتبر و همچنین با استفاده از نرم افزار جامع تفاسیر نور گرد آوری شده است. با تحلیل آنها در چارچوب نظری تحقیق یافته هایی حاصل شد؛ از جمله این که ﺿﻤﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ها و شباهت ها در کاربست ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺘﻮری و واژﮔﺎﻧﯽ، ﻫﺮ دو ﻣﺘﻦ سورة ناس و ترجمة فارسی آن،از اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ،و دیگر این که بیشترین عناصر انسجامی در این سوره و ترجمة آن را،‌ عناصر واژگانی تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study Of The Textual Coherence In The Holy Al-Nas and Its Persian Translation Based OnThe Cohesion Of Text Approach

نویسندگان [English]

  • gholamhasan oraki 1
  • Elkhas vaysi 2
1 Department of linguistics. Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of linguistics &Foreign Language, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

The text of the Quran, in such a way that researchers have long considered it in every age. Today, with the development of interdisciplinary studies in the humanities, especially in the field of religion and Quran studies, the researches has been done.The purpose of this brief research, is the analysis of textual coherence in the holy Quran with emphasis on surah Al-nas and its persion translation based on text linguistics approach. In order to achieve the purpose of this article, the cohesion elements of the surah Al-nas and its persion translation from elahi ghomshei based on theoretical framework of research will be examined using descriptive and statistical analysis.the data has collected from the Holy Quran and authentic interpretation resources and using the noor comprehensive software interpretations. Findings show while there are differences and similarities in the application of grammatical and lexical elements, both text and its Persian translation have high frequency. And, it became clear that the most cohesive elements in both text are lexical elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holly Quran
  • cohesion theory
  • Surah Al- Nas
  • Text Linguistics