نقد و بررسی شبهه «بدعت» درباره منهج تفسیر قرآن با قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

برخی ناقدانِ منهج تفسیر قرآن با قرآن، این منهج را بدعت مفسران اهلِ‌سنت پنداشته‌اند. این شبهه، منهج تفسیری برخی تفاسیر شیعی، مانند المیزان و تسنیم را هدف گرفته است. در این مقاله، مدعای یادشده را نقد و بررسی و ثابت می‌کنیم روح حاکم بر این شبهه، همان پندار نادرست برخی اخباریان دربارۀ ناروا بودن تفسیر قرآن برای غیرمعصومان است و تفسیر قرآن با قرآن دست‌کم در محدودۀ تفسیر آیات متشابه با آیات محکم، دستور صریح معصومان است؛ ازسوی‌دیگر، نظریۀ «قرآن‌بسندگی در دین» که شعار «حسبنا کتاب الله» بیانگر آن است، با «قرآن‌بسندگی در تفسیر» که به منابع خصوص تفسیر قرآن کریم نظر می‌کند، تفاوت روشنی دارد؛ چنان‌که «منهج تفسیر قرآن با قرآن» با نظریۀ «استقلال قرآن» فرق آشکاری دارد. همچنین ثابت خواهیم کرد که منهج تفسیری قرآن با قرآن را پیامبر(ص) پایه‌گذاری کرده و در سیرۀ علمی اهل‌بیت: به‌کار رفته است. آنان این شیوۀ تفسیری را در انحصار خود ندانسته‎اند. افزون‌براینکه دلیلی بر حصر نیست، شواهد فراوانی روا بودن آن را برای دیگران ثابت می‌کنند. همچنین خواهیم گفت که به‌کارگیری این منهج  به مفسران اهل‌سنت اختصاص ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Innovation Doubt Concerning the Quran by Quran Interpretation Method

نویسنده [English]

  • ali modabber eslami
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
چکیده [English]

Some critics of the Quran by Quran interpretation method consider this method as an innovation of the Sunnite. This doubt is focused on the interpretation method of the Shiite interpretation books like al-Mizan and Tasnim. In this paper, we will review and criticize this claim and prove that the spirit of this doubt is the very wrong assumption among the Akhbaris that only the Infallibles can interpret Quran. In doing so, we will also show that the Quran by Quran interpretation, at least in interpreting the allegorical verses by the precise verses, is the clear instruction of the Infallibles. On the other hand, there is a clear difference between ‘Quran- adequateness in religion’ which is reflected in the slogan ‘hasbuna kitab allah’ and ‘Quran- adequateness in interpretation,’ so that there is a clear difference between the ‘Quran by Quran interpretation method’ and the theory of ‘independence of Quran.’ We will also prove that the prophet is the one who established the Quran by Quran interpretation method and it was a part of Ahl Bait’s (peace be upon them) sires. They didn’t think of this method exclusively for themselves. Furthermore, there is no reason for exclusion, and there are many evidences that show its admissibility for others. Finally we will show that the application of this method doesn’t appertain to the Sunnite alone.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran by Quran interpretation
  • Quran-adequateness
  • independence of Quran
  • innovation doubt